Zakładanie konta

Dane uczestnika
(osoby z Uniwersytetu Jagiellońskiego proszone są o podanie adresu w domenie uj.edu.pl)
Wymagania dotyczące hasła: hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną małą i jedną wielką literę oraz cyfrę lub znak specjalny.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej “IOD”), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 12 663 12 25 lub poprzez e-mail: iod@uj.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy, której przedmiotem jest Pani/Pana udział w Tygodniu Jakości Kształcenia 2023 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w związku z rejestracją wydarzeń organizowanych w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału w wydarzeniach Tygodnia Jakości Kształcenia 2022. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestnictwa w wydarzeniach Tygodnia Jakości Kształcenia 2023.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie zwartych umów powierzenia.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)/do organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia 31 lipca 2023 roku. Do tego czasu będzie Pani/Pan miał możliwość wygenerowania certyfikatu uczestnictwa ze strony: https://rejestracja.tjk.uj.edu.pl/.
 9. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e mailem na adres: tjk@uj.edu.pl.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku